Etický kodex

Etické zásady spol. Pontias s.r.o.

Priorita našich činnosti spočívá v poskytování profesionálních vzdělávacích, příp. jiných služeb. Dále:

 • Respetujeme jedinečnost každého člověka, jeho mentální i fyzické možnosti.
 • Chráníme důstojnost a lidská práva našich klientů.
 • Všechny nám poskytnuté informace jsou důvěrné a neposkytujeme je nikomu dalšímu.
 • Poskytujeme pouze služby v klientem předem odsouhlaseném rozsahu.
 • Za klienty nejednáme na úřadech, nepřijímáme rozhodnutí, neposkytujeme jim poradenství mimo naše nabízené služby, nenabízíme cizí služby a produkty, nemanipulujeme s jejich penězi, nezasahujeme do jejich vztahů s okolím atd.
 • Naši pracovníci jsou proškoleni ve své specializaci a průběžně se dále vzdělávají.
 • Velký důraz je kladen na jejich morální profil, vztah ke klientům, profesionalitu, lidský přístup a bezpečnost práce.
 • Naši pracovníci nesmí našim klientům nabízet a poskytovat jiné služby, prodávat zboží atd..
 • Naši pracovníci jsou povinni dodržovat předchozí etické zásady, dále pak nesmí od klientů přijímat jiné peněžní prostředky než úhrady za služby.
 • Rovněž není povoleno přijímat od klientů dárky a jakkoli s klienty manipulovat.
 • Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou seznámeni s těmito etickými zásadami a podepsali souhlas s jejich dodržováním.
 • Abychom mohli co nejbezpečněji a nejkvalitněji poskytovat nabízené služby, prosíme, abyste nám plně důvěřovali a při zahájení služeb nás seznámili s příp. omezeními tedy se zdravotní anamnézou, psychickými problémy, užívanými léky, alergiemi, skutečnostmi a omezeními plynoucími z náboženské víry, životního přesvědčení, životních zážitků atd.
 • Vítáme vaši zpětnou vazbu, názory a připomínky, abychom mohli naše služby vylepšovat a rozšiřovat, dle vašich požadavků a reakcí a tímto předcházeli případným problémům.

V Praze 1.ledna 2017

Iveta Luxová, ředitelka Pontias s.r.o (dříve Senior Help s.r.o.)